Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti

ZAJEDNICA UDRUGA UZGAJIVAČA
 NJEMAČKIH OVČARA HRVATSKE
Zagreb, Ilica 61
10000 Zagreb
E-mail:zuunjoh@gmail.com
 
 
 
  Temeljem odredbe članka 27. stavka 1. članka 3. Statuta Zajednice udruga uzgajivača njemački ovčara Hrvatske , Izvršni odbor na online  sjednici održanoj dana 30.01.2018. donio je
 
 
 
P R A V I L N I K
O
DISCIPLINSKOJ  ODGOVORNOSTI
 
OPĆI DIO
 
Članak 1.
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti Zajednice udruga uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske ( dalje u tekstu: Pravilnik ) propisuje prekršaje, postupak, disciplinske kazne i zaštitne mjere za sve udruge članice Zajednice udruga uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske ( dalje u tekstu: ZUUNJOH ) i sve fizičke osobe uzgajivače.
 
SVRHA IZRICANJA DISCIPLINSKIH KAZNI I ZAŠTITNIH MJERA
 
Članak 2.
 
Svrha i cilju vođenja postupka, izricanje kazni i zaštitnih mjera je zaštita od mogućih nezakonitih djelovanja, samovolje, privatizacije i drugih protupravnih radnji i postupaka usmjerenih prema Hrvatskom kinološkom savezu ( dalje u tekstu : HKS ), svim drugim članicama HKS -a , članicama ZUUNJOH i svim njenim punopravnim članovima, štiteći osobnost svakog člana – pojedinca, kao i njihovih zakonima, Statutima i normativnim aktima stečenih i zajamčenih prava.
 
Ova zaštita ostvaruje se vođenjem disciplinskog postupka i izricanjem zapriječenih disciplinskih kazni i zaštitnih mjera .
Disciplinski postupak je javan.
 
Članak 3.
 
Nepoznavanje Statuta Hrvatskog kinološkog saveza , Statuta ZUUNJOH , pravilnika i ostalih zakonskih i pod zakonskih propisa ne ispričava odgovornost počinitelja, ali može utjecati na njegovo blaže kažnjavanje, ako je nepoznavanje opravdano.
 
POKUŠAJ
 
Članak 4.
 
Disciplinski prekršaj  pokušan je kada je počinitelj s namjerom započeo prekršajnu radnju, a štetna posljedica nije nastupila.
Prekršitelj čije je djelo ostalo u pokušaju kažnjava se kao da je djelo dovršio, a može se blaže kazniti.
 
Članak 5.
 
Tko drugog potakne ili mu pomogne da počini prekršaj, kazniti će se kao i prekršitelj s tim što se može ovisno o okolnostima slučaja može blaže kazniti.
 
DISCIPLINSKI POSTUPAK  I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 
Članak 4.
 
Disciplinski prekršaj je svako dovršeno i /ili pokušano nedozvoljeno ili zabranjeno djelovanje protivno Statutu i svim drugim normativnim aktima ZUUNJOH-a , Pravilniku o uzgoju njemačkih ovčara, Pravilniku o načinu organiziranja kinoloških priredbi ( Pravilnika o izlaganju na glavnoj uzgojnoj selekciji, Pravilniku o izlaganju ) , normativnim aktima Hrvatskog kinološkog saveza i stručnim pravilima i pravilnicima Hrvatskog kinološkog saveza, zakonima, čija su obilježja utvrđena ovim Pravilnikom.
 
Odgovornosti za disciplinske prekršaje određuju se prema propisima koji su važili u vrijeme izvršenja disciplinskog prekršaja.
 
Članak 5.
 
Disciplinski prekršaj može biti izvršen namjerno ili iz nehaja, činjenjem ili nečinjenjem ako je počinitelj propustio izvršiti radnju koju je bio dužan izvršiti.
 
 
VRIJEME IZVRŠENJA

Članak 6.
 
Disciplinski prekršaj izvršena je u vrijeme kad je počinitelj radio ili je bio dužan raditi, bez obzira kada je nastupila posljedica.

MJESTO IZVRŠENJA

Članak 7.
 
Disciplinski prekršaj izvršen je kako u mjestu gdje je počinitelj radio, ili je bio dužan raditi tako i u mjestu gdje je posljedica nastupila.
 
DISCIPLINSKE KAZNE I ZAŠTITNE MJERE

Članak 8.
Za utvrđene disciplinske prekršaje disciplinska komisija može se izreći slijedeće disciplinske kazne :
1.Opomena,
2.Javna opomena,
3.Opomena pred isključenje,
4.Isključenje iz članstva
Disciplinske kazne navedene pod. 1.,2. i 3. izriču se na vrijeme od 1 (jedne) do 3 (tri) godine
 
Članak 9.
 
Disciplinska komisija može uz disciplinsku kaznu izreći i jednu ili više od slijedećih zaštitnih mjera:
1.Zabrana uzgajanja na vrijeme od 1 (jedne ) do 3 ( tri ) godine ,
2.Zabrana izlaganja na vrijeme od 1 (jedne ) do 3 ( tri ) godine ,
3.Zabrana obnašanja funkcija u ZUUNJOH ili matičnoj udruzi na vrijeme od 1 (jedne) do 3 (tri) godine,
4.Zabranu nastupanja-natjecanja u SRK i izvođenje pasa na ispite na vrijeme od 1 (jedne) do 3
  (tri) godine.
5. Zabrana organiziranja kinološke priredbe bilo koje vrste
6.Povrat nagrada ako se utvrdi da je nagrada ili nagrade ostvarena prekršajem

ZAŠTITNE MJERE

Članak 10.
 
Zaštitnu mjeru zabrane uzgajanja Disciplinska komisija može izreći počinitelju koji je učinio povredu stručnih pravilnika kojima reguliraju prava i obveza uzgoja i uzgajivača.
 
Članak 11.
 
Zaštitnu mjeru zabrane izlaganja Disciplinska komisija može izreći svakom počinitelju koji je disciplinsku povredu učinio na kinološkoj manifestaciji bilo kojeg ranga.
 
Članak 12.
 
Zabrana obavljanja određenih funkcija ili svih funkcija u tijelima zuunjoh-a ili matičnoj udruzi. Disciplinska komisija može izreći počinitelju koji je učinio povredu vezanu uz obavljanje određene funkcije.
Ovu će mjeru Disciplinska komisija izreći obavezno i uvijek uz disciplinsku kaznu ako je učinjena povreda vezana uz obavljanje bilo koje funkcije u tijelima zuunjoh-a koja u sebi sadrži elemente samovolje, samo vlasti, privatizacije i grupiranja koja narušavaju međuljudske odnose i razbijaju zajedništvo članstva ZUUNJOH, HKS-a ili pojedine članica ZUUNJOH.
 
Članak 13.
 
Zaštitnu mjeru zabrane nastupanja-natjecanja u SRK i izvođenje pasa na ispite i uzgojnu selekciju i uzgojnu dozvolu Disciplinska komisija može izreći svakom počinitelju koji je disciplinsku povredu učinio na kinološkoj manifestaciji bilo kojeg ranga , a vezana je za nastupanje-natjecanje u SRK i izvođenje pasa na važeće kinološke manifestacije
Članak 14.
 
Zaštitnu mjeru zabrane organiziranja kinološke priredbe Disciplinska komisija može izreći samo članici ZUUNJOH-a, koja je povredu učinila u organiziranju ili u svezi s organiziranjem kinološke priredbe. 
 
Članak 15.
 
Zaštitnu mjeru povrat nagrada Disciplinska komisija izreći će uz svaku disciplinsku kaznu ako se utvrdi da je nagrada ili da su nagrade ostvarena prekršajem.
 
 
OPĆA PRAVILA PRI IZRICANJU
DISCIPLINSKIH KAZNI I ZAŠTITNIH MJERA

Članak 16.
 
Disciplinska komisija dužna je u disciplinskom postupku utvrditi sve činjenice i sve okolnosti koje su od utjecaja na izricanje određene vrste disciplinske kazne i zaštitne mjera koje su propisane ovim Pravilnikom.
Disciplinska komisija dužna je utvrditi sve olakotne kao i otegotne okolnosti koje su od značaja i utjecaja za izricanje vrste i visine kazne i zaštitne mjere.
Disciplinska komisija dužna je naročito cijeniti stupanj disciplinske odgovornosti počinitelja, pobude i motive zbog kojeg je disciplinska povreda učinjena, jačinu ugrožavanja ili povrede, obveze i dužnosti, okolnosti pod kojima je povreda učinjena, te držanje počinitelja po izvršenju disciplinske povrede.

ZASTARA

Članak 17.
 
Nitko ne može biti pozvan na stegovnu odgovornost za učinjeni disciplinski prekršaj ako je protekao rok od 18 mjeseci, računajući od dana kada je prekršaj učinjen.
 
PREKID ZASTARE

Članak 18.
 
Zastara se prekida svakom radnjom Disciplinske komisije koja se poduzima radi pozivanja na odgovornost i utvrđuje disciplinske odgovornost određenog počinitelja za određenu povredu.
Zastara se prekida kad počinitelj u vremenu dok teče rok zastarjelosti, učini novi, isti ili teži prekršaj.
Svakim prekidom zastara počinje teći iznova.
Zastara disciplinske odgovornosti nastaje u svakom slučaju kad protekne rok od tri godine, računajući od dana kad je povreda učinjena.

DISCIPLINSKI PREKRŠAJI
 
Članak 20.
 
Svaka udruga članica ZUUNJOH i svaki uzgajivač ili vlasnik psa disciplinski je odgovorna i čini disciplinski prekršaj ako:
1. ako dosljedno ne provode politiku, odluke, stavove, zaključke i druge mjere i akcije ZUUNJOH i HKS-a usmjerene na unaprjeđenje kinologije, kinoloških organizacija i izgrađivanja demokratskih odnosa u tim organizacijama,
2. ako na vrijeme i uredno ne podmiruju svoje obaveze prema ZUUNJOH i HKS-u,
3. ako u cijelosti ne provode sve propise i odredbe koje se odnose na stručnu i opću djelatnost u kinologiji,
4. ako na vrijeme i uredno ne dostave podatke i izvještaje koje od njih zatraže pojedina tijela ZUUNJOH i  organi upravljanja ili pojedina stručna tijela HKS-a,
5. ako u svojim izvještajima koje od njih zatraži ZUUNJOH i HKS dostave neistinite i netočne podatke,
6. ako kao službeni organizator određene kinološke priredbe ili manifestacije ne osigura red i mir, te neometan i normalan rad sucima i ostalom osoblju koje sudjeluje u ocjenjivanju,
7. ako uskrati predati rodovnicu, koji predstavlja javnu ispravu vezanu uz psa čije se čistokrvno porijeklo tom ispravom dokazuje, osobi koja je zakonit vlasnik te pošten i istinit posjednik psa,
8.ako u organizaciji određene kinološke priredbe, manifestacije ili uzgojnog pregleda učini takve propuste koji ili onemoguće održavanje ili u znatnoj mjeri otežavaju tok i svrhu kinološke priredbe, manifestacije ili uzgojnog pregleda.
 
Članak 20.
 
Svaka udruga članica ZUUNJOH i svaki uzgajivač ili vlasnik psa disciplinski je odgovorna i čini disciplinski prekršaj ako:
1.svjesno i namjerno krši Statut kao i druge normativne akte ZUUNJOH i HKS-a,
2.nedostojnim ponašanjem stvara nered i remeti miran i redovan tok bilo koje kinološke priredbe ometajući rad sudaca i ostalog pomoćnog osoblja pri ocjenjivanju pasa,
3.vrijeđa ili kleveće bilo kojeg drugog člana ZUUNJOH i HKS-a,
4.bavi se obrtimice preprodajom pasa
5.svojim djelovanjem unosi razdor među članstvom ili djeluje s namjerom razbijanja jedinstva kinološke organizacije.
 
ODLUČIVANJE
 
Članak 21.
 
Disciplinska komisija odlučuje u prvostupanjskom postupku.
 
POKRETANJE POSTUPKA

Članak 22.
 
Postupak se pokreće pisanim i obrazloženim prijedlogom upućenog Disciplinskoj komisiji .
Uz prijedlog moraju biti priloženi i predloženi svi dokazi koji se trebaju provesti tijekom dokaznog postupka.
 
Prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti svako tijelo ZUUNJOH , svaka udruga članica ZUUNJOH odnosno svaka fizička osoba koja je punopravni član neke od udruga članica ZUUNJOH-a.

PRETHODNI POSTUPAK

Članak 23.
 
Prethodni postupak je postupak koji se provodi prije zakazivanja glavne rasprave u kojem se utvrđuju nedovoljno jasne pojedinosti o kojima zavisi postojanje osnovane sumnje da je disciplinska povreda učinjena.
 
Članak 24.
 
Po dovršenju prethodnog postupka predsjednik Disciplinske komisije može odmah istu zaključiti i otvoriti glavnu raspravu, odnosno može glavnu raspravu zakazati  neki drugi dan.
 
PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK
 
Članak 25.
 
Prvostupanjski postupak provodi Disciplinska komisija u tročlanom Vijeću kome presjeda predsjednik Disciplinske komisije, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.
 
GLAVNA RASPRAVA
 
Članak 26.
 
Glavna rasprava zakazuje se u sjedištu ZUUNJOH-a u Zagrebu, u prostorijama  HKS-a. Dan i sat održavanja određuje predsjednik i na glavnu raspravu pismeno poziva sve potrebne osobe.
Okrivljenom se zajedno s pozivom dostavlja i prijedlog za pokretanje stegovnog postupka sa svim prilozima.
 
ODLAGANJE RASPRAVE

Članak 27.
 
Zakazana rasprava odložit će se ukoliko uredno pozvani okrivljeni ispriča svoj nedolazak i predloži odlaganje, i ako je to potrebno za vođenje stegovnog postupka.
Glavna rasprava će se odložiti, ako je to potrebno radi izvođenja daljnjih dokaza i zakazati nova.
 
PROVEDBA RASPRAVE U ODSUTNOSTI

Članak 28.
 
Sud može odlučiti da se rasprava provede u odsutnosti okrivljenog, ako se uredno pozvani okrivljeni nije odazvao pozivu, a razloge svog nedolaska nije opravdao i ako je činjenično stanje dovoljno raspravljeno za donošenje odluke.
 
ZAPISNIK I PITANJA

Članak 29.
 
Tokom čitave rasprave vodi se Zapisnik. Zapise usmenih iskaza predsjednik glasno diktira zapisničaru. Stranke mogu stavljati svoje primjedbe kao i tražiti da se određena okolnost ili činjenica unese u Zapisnik.
Stranke  trebaju potpisati Zapisnik u postupku, a  potpis članova Disciplinske komisije i zapisničara je obavezan. Tokom čitavog postupka pored predsjednika i članova Vijeća, stranke imaju pravo svakom sudioniku u postupku postavljati pitanja koja su u vezi s predmetom raspravljanja.
 
ZABRANJENA PITANJA

Članak 30.
 
Predsjednik Vijeća zabraniti će sugestivna pitanja, ili takva pitanja koja u sebi sadržavaju odgovor. Zabrana će se zapisnički konstatirati.
 
SASLUŠANJE OKRIVLJENOG

Članak 31.
 
Glavna rasprava započinje preslušavanjem okrivljenoga. Ako ima više okrivljenih, njihova obrana uzima se pojedinačno, s tim da okrivljeni, koji još nije dao svoju obranu, ne može prisustvovati davanju obrane ostalih okrivljenih. Ako se rasprava provodi u odsutnosti okrivljenog, onda započinje čitanjem obrane.
 
IZVOĐENJE DOKAZA
 
Članak 32.
 
Dokazi se izvode ili po prijedlogu zainteresiranih strana u postupku ili ih predsjednik Disciplinske komisije određuje po službenoj dužnosti.
 
OKONČANJE DOKAZNOG POSTUPKA

Članak 33.
 
Ako više nema prijedloga za izvođenje novih dokaza, ni potrebe da se izvode dokazi po službenoj dužnosti, predsjednik Disciplinske komisije utvrđuje da je dokazni postupak okončan.
 
ZAVRŠNA RIJEČ STRANAKA

Članak 34.
 
Stranke – podnositelj prijedloga, oštećeni i okrivljeni – imaju pravo na završnu riječ u kojoj se mogu ukratko osvrnuti na tok postupka i staviti svoje konačne prijedloge. Posljednja riječ u postupku uvijek pripada okrivljenome.
 
OKONČANJE GLAVNE RASPRAVE

Članak 35.
 
Po završnoj riječi stranaka, predsjednik zaključuje raspravu.
 
Članak 36.
 
Nakon okončanja glavne rasprave, Disciplinska komisija se povlači na vijećanje o odgovornosti i mjeri. Vijećanje je tajno. Vijećanju prisustvuju samo članovi komisije i zapisničar. Glasanjem se odlučuje najprije o odgovornosti ili krivnji, a potom o mjeri. Predsjednik glasa posljednji.

ODLUKA

Članak 37.
 
Disciplinska komisija odlukom odlučuje o stegovnoj odgovornosti i mjeri koju izriče. Odluka se sastoji od uvoda, izreke i obrazloženja.
Odluka se okrivljenom javno proglašava odmah po završetku vijećanja, a u roku 15 dana po proglašenju i usmenoj objavi, dostavlja se strankama u pismenom otpravku.
Pismenu odluku u ime Disciplinske komisije potpisuje predsjednik i zapisničar.
 
VRSTE ODLUKA
OSLOBAĐAJUĆA ODLUKA
 
Članak 38.
 
Sud će izreći odluku kojom oslobađa okrivljenog od odgovornosti ako utvrdi:
da djelo koje se stavlja na teret, nije disciplinska povreda,
ako nema dokaza da je okrivljeni počinio djelo koje mu se stavlja na teret.
 
ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE ODGOVORNOST I IZRIČE MJERA

Članak 39.
 
Ako je djelo koje se stavlja na teret okrivljenome stegovna povreda i ako je utvrđeno da je okrivljeni počinio to djelo. Sud će donijeti odluku kojom utvrđuje određenu mjeru počinitelju stegovne povrede.

PRAVO PRIGOVORA
 
Članak 40.
 
Okrivljeni, oštećeni – podnositelj zahtjeva ili prijave  imaju pravo prigovora protiv prvostupanjske odluke koju je donijela Disciplinska komisija -a i to u roku od 15 dana, računajući od dana kada je primljen pismeni otpravak Odluke.
 
 
PRIGOVOR

Članak 41.
 
Protiv odluke Disciplinske komisije može se izjaviti prigovor .
Prigovor se podnosi u pisanom obliku u roku od 15 (petnaest) dana računajući od dana primitka pisanog otpravka odluke.
O prigovoru odlučuje Izvršni odbor ZUUNJOH.
 
ODLUČIVANJE PO PRIGOVORU
 
Članak 42.

Izvršni odbor ZUUNJOH povodom izjavljenog prigovora može odlučiti:
1.prigovor odbiti i prvostupanjsku odluku Disciplinske komisije potvrditi,
2.prigovor djelomično uvažiti i
a) odluku Disciplinske komisije preinačiti u djelu u kojem se utvrđuje odgovornost,
b) odluku Disciplinske komisije preinačiti u djelu kojem se izriče mjera
c) odluku Disciplinske komisije preinačiti i izreći blažu mjeru.
3. prigovor uvažiti i
a) odluku Disciplinske komisije preinačiti izricanjem oslobađajuće ili odbijajuće odluke
b) odluku Disciplinske komisije ukinuti i predmet vratiti ponovno na raspravljanje i odluku Disciplinskoj komisiji
 
Članak 43.
 
Protiv drugostupanjske odluke Izvršnog odbora ZUUNJOH kojom je potvrđena odluka Disciplinske komisije o isključenju iz ZUUNJOH može se izjaviti prigovor Skupštini ZUUNJOH.
 
Članak 44.
 
Odluku po prigovoru protiv drugostupanjske odluke Izvršnog odbora ZUUNJOH kojom je potvrđena odluka Disciplinske komisije o isključenju iz ZUUNJOH donosi Skupština ZUUNJOH na svojem prvom zasjedanju, kao treće stupanjski organ u disciplinskom postupku.
Odluka Skupštine ZUUNJOH  donijeta po prigovoru je konačna.
 
Članak 44.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana donošenja.
 
U Zagrebu, 30.01.2018.
 
 
 
   PREDSJEDNIK ZUUNJOH
     Miroslav Kuzmić

hc8meifmdc|0010D8CE83B4|C:\HOSTINGSPACES\BOROVICANT\ZUUNJOH.HR\WWWROOT\APP_DATA\BAZAZUUNJOH.MDF|tblStaticPage|StaticPageText|E36E55EA-110B-4C21-BFD2-57229F062C7F