Pravilnik o uzgoju njemačkih ovčara

PRAVILNIK O UZGOJU NJEMAČKIH OVČARA

Članak 1.

Temeljem članka 1. I. Pravilnika o uzgoju i upisu pasa HKS-a, ovim Pravilnikom nadopunjuju se odredbe istog s obzirom na posebnosti pasmine njemački ovčar i dostignuti nivo uzgoja, sa svrhom očuvanja zdravlja pasmine i postizanja uzgojnih ciljeva postavljenih standardima SV-a i FCI-a te se regulira način organizacije i provedbe uzgojnih pregleda i formiranja uzgojnih komisija.

Članak 2.

S obzirom na tip dlake, uzgoj njemačkih ovčara vrši se u dva varijeteta:

a) s tvrdom dlakom

b) s dugom dlakom i podlakom.

Parenje je dozvoljeno samo unutar istog varijeteta dlake. Voditelji uzgoja prilikom pregleda i prijave legla moraju s punom pozornošću pristupiti opisu štenaca s obzirom na varijetet dlake.

Članak 3.

Mužjaci koji se koriste u uzgoju moraju osim općih uvjeta propisanih u Pravilniku o uzgoju i upisu pasa HKSa ispunjavati sljedeće uvjete:

Svi mužjaci moraju imati:

- minimalnu starost 15 mjeseci

- upisano u rodovnicu nalaz kukova HD i laktova ED - normal, fast normal ili noch zugelassen ocijenjen od institucija koje priznaje SV

- u roditeljskoj i djedovskoj generaciji upisan DNA (SV)

- upisano u rodovnicu DNA Gpr. (SV)

Sukladno starosnoj dobi mužjaci koji se koriste u uzgoju moraju ispunjavati sljedeće dodatne uvjete:

U starosti od 15 - 24 mjeseci

- imati Hrvatsku uzgojnu dozvolu (F.C.I.) ili imati položen korung (SV)

U starosti od 24 - 36 mjeseci

- imati važeći korung (SV) ili Hrvatsku uzgojnu dozvolu (F.C.I.) i položen radni ispit IPO, IGP ili SchH

Stariji od 36 mjeseci

- imati važeći körung (SV)

Mužjak se može koristiti u rasplodu do svoje smrti ako ima doživotni körung - LBZ izdan od SV-a.

Uvezeni mužjak u hrvatskom vlasništvu može se koristiti u uzgoju:

- u starosti od 15 - 24 mjeseci ako ima položen körung (SV) ili Hrvatsku uzgojnu dozvolu

- u starosti od 24-36 mjeseci ako ima važeći korung (SV) ili Hrvatsku uzgojnu dozvolu i položen radni ispit IPO, IGP ili SchH

- stariji od 36 mjeseci ako ima važeći korung (SV)

- ako u rodovnicu ima upisan DNA u roditeljskoj i djedovskoj generaciji (SV)

- ako u rodovnicu ima upisan DNA Gpr. (SV)

- ako je upisan u Hrvatsku rodovnu knjigu

Uvezeni mužjak koji ostaje u stranom vlasništvu može se koristiti u uzgoju:

- u starosnom razdoblju od 24 do 36 mjeseci bez korunga ako ima položen radni ispit IPO, IGP ili SchH i ocjenu oblika s kojom je dozvoljen uzgoj

- ako je stariji od 36 mjeseci mora imati važeći körung (SV)

- ako ima DNA (SV) u roditeljskoj i djedovskoj generaciji

- ako u rodovnicu ima upisan DNA Gpr. (SV)

- ako držaoc psa posjeduje ugovor o najmu u kojem se navode sva prava držaoca i vlasnika psa

- ako se u ugovoru navodi držaoc kao potpisnik potvrde o parenju

(kod prijave legla prilaže se potvrda o parenju s potpisom držaoca i kopijom ugovora o najmu psa)

- psa nije potrebno upisati u Hrvatsku rodovnu knjigu

Inozemni mužjak može se koristiti u rasplodu:

- u starosnom razdoblju od 24 do 36 mjeseci bez kerunga ako ima položen radni ispit IPO, IGP ili SchH i ocjenu oblika s kojom je dozvoljen uzgoj

- ako je stariji od 36 mjeseci mora imati važeći korung (SV)

- ako ima DNA (SV) u roditeljskoj i djedovskoj generaciji

- ako u rodovnicu ima upisan DNA Gpr. (SV)

- ako vlasnik ženke može dobiti potvrdu o parenju izdanu na obrascu Kluba –Saveza zemlje u kojoj boravi vlasnik ili držaoc psa

Članak 4.

Ženke koje se koriste u uzgoju moraju osim općih uvjeta propisanih u Pravilniku o uzgoju i upisu pasa HKSa moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- minimalna starost 15 mjeseci

- ženke koje imaju korung (SV), a nemaju Hrvatsku uzgojnu dozvolu, mogu biti pripuštene najranije s 20 mjeseci

- imati upisano u rodovnicu nalaz kukova HD i laktova ED - normal, fast normal ili noch zugelassen ocijenjen od institucija koje priznaje SV ili nalaz kukova ocijenjenih s A, B , C ili D i laktova ocijenjenih s 0, 1 ili 2 na Veterinarskom fakultetu u Zgrebu

- u roditeljskoj i djedovskoj generaciji imati DNA (SV)

- imati upisano u rodovnicu DNA Gpr. (SV)

- imati važeći korung ili Hrvatsku uzgojnu dozvolu (F.C.I.)

- mogu biti pripuštene do dana kada navršavaju 8 godina

- mogu imati jedno leglo tijekom kalendarske godine

Ako je ženka predvedena ponovnom snimanju kukova HD i laktova ED u neku od institucija koje priznaje SV

i pri tome kukovi ili laktovi budu ocijenjeni s ocjenom s kojom nije dozvoljena upotreba u uzgoju sukladno pravilima SV-a ženka se isključuje iz daljnjeg uzgoja. Hrvatska uzgojna dozvola prestaje joj važiti s danom saznanja o dobivenom nedozvoljenom stupnju nalaza kukova ili laktova.

Glavni voditelj uzgoja vodi evidenciju o ženkama isključenim iz uzgoja.

Prestanak važenja Hrvatske uzgojne dozvole objavljuje se na službenim glasilima ZUUNJOHa.

U slučaju da je ženka uparena prije saznanja o negativnom nalazu kukova ili laktova izdavanje rodovnica za to leglo bit će odobreno.

Ako je ženka uparena nakon saznanja o negativnom nalazu kukova i poništenja Hrvatske uzgojne dozvole prijava legla i izdavanje rodovnica neće biti odobreni.

Potomci isključenih ženki kojima su izdane rodovnice od HKS-a mogu biti korišteni u daljnjem uzgoju.

Uvezena ženka može se koristiti u uzgoju:

- ako je starija od 15 mjeseci i ima körung (SV) ili Hrvatsku uzgojnu dozvolu

- ako u rodovnicu ima upisan DNA Gpr. i DNA u roditeljskoj i djedovskoj generaciji (SV)

- ako je upisana u Hrvatsku rodovnu knjigu

Preporuka je da se u uzgoju koriste ženke s korungom (SV).

Članak 5.

Uzgojni pregled

Mužjaci

Hrvatsku uzgojnu dozvolu može dobiti mužjak koji, osim općih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o uzgoju i upisu pasa, zadovoljava i sljedeće kriterije:

1. Ima navršenih 12 mjeseci

2. U roditeljskoj i djedovskoj generaciji ima upisan DNA (SV)

3. Ima upisano u rodovnicu DNA Gpr.

4. Ima upisano u rodovnicu ocjenu snimke kukova HD i laktova ED normal, fast normal ili noch zugelassen od institucije koju priznaje SV

5. Ocijenjen je ocjenom oblika minimalno vrlo dobar

6. Zadovoljio je na probi naravi

Ženke

Hrvatsku uzgojnu dozvolu može dobiti ženka koja, osim općih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o uzgoju i upisu pasa, zadovoljava i sljedeće kriterije:

1. Ima navršenih 12 mjeseci

2. U roditeljskoj i djedovskoj generaciji ima upisan DNA (SV)

3. Ima upisano rodovnicu DNA Gpr. (SV)

4. Ima upisano u rodovnicu ocjenu snimke kukova HD i laktova ED normal, fast normal ili noch zugelassen od institucija koje priznaje SV ili ocjenu kukova HD A, B, C ili D i laktova 0, 1 ili 2 ocijenjenih na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

5. Ocijenjena je ocjenom oblika minimalno dobar

6. Zadovoljila je na probi naravi

Članak 6.

Svi psi uvezeni iz drugih zemalja s položenim körungom (SV) ne moraju biti predvedeni na uzgojni pregled u Hrvatskoj.

Članak 7.

Uzgojni pregledi za njemačke ovčare održavaju se prema kalendaru uzgojnih pregleda za športske pasmine pasa i kalendaru ZUUNJOH-a kojeg donosi Povjerenstvo za uzgoj športskih pasa HKS-a. Uzgojni pregled može biti organiziran od strane ZUUNJOH-a ili HKS-a.

Članak 8.

Uzgojne preglede za njemačke ovčare obavljaju suci i markiranti koji su upoznati s odredbama ovog Pravilnika. Listu sudaca i markiranata predlaže ZUUNJOH, a odobrava Povjerenstvo za uzgoj športskih pasa.

Članak 9.

Prije izrade rodovnica Glavni voditelj uzgoja ZUUNJOH-a svojim potpisom i pečatom potvrđuje da je leglo uzgojeno prema Pravilniku ZUUNJOH- a.

Članak 10.

Uzgajivači su dužni svoja uzgojna prava ostvarivati preko županijske kinološke organizacije u sastavu ZUUNJOH-a u kojoj imaju prebivalište, uz iznimku udruga koje su u registru udruga pri svom osnivanju i primanju u članstvo ZUUNJOH-a upisane da djeluju u više županija.

Ako u županiji nema kinološke organizacije u sastavu ZUUNJOH-a, članovi uzgojna prava ostvaruju preko najbliže organizacije mjestu svog prebivališta.

U iznimnim slučajevima Izvršni odbor ZUUNJOH-a može donijeti drugačiju odluku uz obrazloženje.

Svako odstupanje od uzgojnog pravilnika i načina prijave legala podliježe disciplinskoj odgovornosti .

Članak 11.

Izgled pečata glavnog voditelja uzgoja:

Četvrtasti oblik s natpisom ODOBRENO – GLAVNI VODITELJ UZGOJA ZUUNJOH

Datum odobrenja i potpis glavnog voditelja uzgoja

Članak 12.

Sva pitanja vezana uz uzgoj njemačkih ovčara (molbe, zahtjevi, žalbe itd.) rješava Komisija za uzgoj njemačkih ovčara ZUUNJOH-a, a komisiju čine predsjednik i glavni voditelj uzgoja ZUUNJOH-a.

Donesenu odluku supotpisuje predsjednik Povjerenstva za uzgoj športskih pasa. Komisija se prilikom utvrđivanja činjenica i donošenja odluka može konzultirati s voditeljem uzgoja udruge iz koje je upućen dopis.

Članak 13.

Svako odstupanje od odredbi ovog Pravilnika podliježe disciplinskoj odgovornosti .

Članak 14.

Ovaj Pravilnik usklađen je s Pravilnikom o stručnom radu Hrvatskoga kinološkog saveza i Pravilnikom o uzgoju i upisu pasa koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine. Pravilnik o uzgoju njemačkih ovčara usvojen je na online sjednici IO ZUUNJOH-a, 21.02.2022. godine donošenjem Odluke o usvajanju.

Ovim prestaje važiti Pravilnik o uzgoju njemačkih ovčara koji je stupio na snagu 17. 01. 2018. godine.

Sva potrebna tumačenja ovog Pravilnika daje Izvršni odbor ZUUNJOH-a.

Odlukom IO HKS-a donesenoj dana 24.03.2022., pravilnik stupa na snagu od dana 24.03.2022.

predsjednik ZUUNJOH-a predsjednik HKS-a

Miroslav Kuzmić Branko Šare

Zagreb, 24. 03. 2022.

hc8meifmdc|0010D8CE83B4|C:\HOSTINGSPACES\BOROVICANT\ZUUNJOH.HR\WWWROOT\APP_DATA\BAZAZUUNJOH.MDF|tblStaticPage|StaticPageText|061020DF-B251-4DA1-9D91-992C9402FE8D