Pravilnik o uzgoju njemačkih ovčara

                                                 PRAVILNIK O UZGOJU NJEMAČKIH OVČARA

Članak 1.

 

Temeljem članka 1. I. Pravilnika o uzgoju i upisu pasa HKS-a, dopunjujemo odredbe navedenog Pravilnika s obzirom na posebnost pasmine njemački ovčar i dostignuti nivo uzgoja, sa svrhom očuvanja zdravlja pasmine i postizanja uzgojnih ciljeva postavljenih standardima SV  i FCI-a. 

 

Članak 2.

 

Ovim nadopunama dopunjuju se odredbe o kriterijima i procjeni uzgojne vrijednosti za mužjake i ženke.

Minimalni zdrastveni uvjeti u svrhu očuvanja pasmine , termini i organizacija uzgojnih pregleda i način formiranja komisija za uzgojne preglede.

 

Članak 3.

 

Na uzgojnom pregledu za mužjake uzgojnu dozvolu može dobiti mužjak koji, osim općih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o uzgoju i upisu pasa, zadovoljava i sljedeće kriterije:

 

1.Posjedovati  rodovnicu  s upisanim nalazom  DNA Gpr., ispravan nalaz snimke kukova HD i snimke   lakata ED kod ovlaštene klinike koju priznaje ZUUNJOH , s očitanjem i upisom nalaza u rodovnicu  u SV Augsburg, Njemačka. ( normal,fast normal i noch zugelassen ). 

 

Snimanje HD, ED i uzimanje uzorka krvi za utvrđivanje DNA, obavljaju se istovremeno u jednoj od o ovlaštenih ambulanti s kojima ZUUNJOH i SV ima potpisani ugovor, a koju potvrđuje pečatom i potpisom na koji se unosi datum i potpis ovlaštenog veterinara.

 

 1. Ocjena oblika najmanje vrlo dobar
 2. Mužjak mora zadovoljiti na probi naravi.

 

 

Članak 4.

 

Mužjaci mogu biti predvedeni na uzgojni pregled s navršenih 12 mjeseci starosti ako zadovoljavaju odredbe pod točkom 1., 2. i 3. članka 3.    

Mužjaci s uzgojnom dozvolom mogu se koristiti u rasplodu od  15 mjeseci .

Mužjaci u uzgoju koriste se  u sljedećim starosnim razdobljima :

 

15 --24 mjeseci starosti

(obavezan nalaz HD,ED,DNA ( SV ), položena Hrvatska uzgojna dozvola ( F.C.I.))

24 –36 mjeseci starosti

(obavezan nalaz HD,ED,DNA ( SV ), položena Hrvatska uzgojna dozvola ( F.C.I.) , položen ispit u radu BH/IGP 1)

 

Poslije navršenih 36 mjeseca starosti u uzgoju mogu biti korišteni samo mužjaci koji posjeduju körung  dobiveni od suca sa SV-licencom .

 

Mužjak se može koristiti u rasplodu do svoje smrti uz uvjet položenog SV doživotnog körunga ( LBZ ) dobivenog od suca sa SV licencom.

 

 

Članak 5.

 

Osim općih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o uzgoju i upisu pasa, ženke moraju zadovoljiti  još i sljedeće kriterije za dobivanje uzgojne dozvole:

             

1.Posjedovati rodovnicu s upisanim nalazom  DNA Gpr.,u SV Ausburg, Njemačka

2.Ispravan nalaz snimke kukova HD i snimke lakata ED kod ovlaštene klinike koju priznaje ZUUNJOH, sa  nalazom očitanim na Veterinarskom fakultetu  Zagreb ( nalaz A,B,C i D ) ili očitanim nalazom i  upisom nalaza  u rodovnicu  u SV Augsburg, Njemačka ( normal,fast normal i noch zugelassen ).  Snimanje HD, ED i uzimanje uzorka krvi za utvrđivanje DNA obavlja se  istovremeno u jednoj od ambulanti s kojima ZUUNJOH ima potpisani ugovor. a koju potvrđuje pečatom i potpisom na koji se unosi datum i potpis ovlaštenog veterinara.

3.Ocjena oblika najmanje dobar

4.Ženka mora zadovoljiti na probi naravi.

 

Ženka koja je predvedena ponovnom snimanju HD  i ED zbog predvođenja na körung, a  nakon što se očitanjem snimke HD i ED  i upisom očitanja u SV Ausburg Njemačka ustanovi da jedinka ima nedozvoljeni stupanj za upotrebu u uzgoju, isključuje se iz daljnjeg uzgoja, čime joj prestaje važiti domaća uzgojna dozvola.     

Domaća uzgojna dozvola prestaje važiti danom spoznaje o nedozvoljenom stupnju nalaza HD ili ED. Glavni voditelj uzgoja vodi evidenciju o isključenim ženkama iz daljnjeg uzgoja. Prestanak uzgojne dozvole objavljuje se na web stranici ZUUNJOH-a.. Štenad oštenjena nakon saznavanja zabrane uzgoja priznaju se ukoliko je datum parenja prije saznanja o zabrani uzgoja dotične jedinke. Svi potomci isključenih ženki ne mogu se koristiti u uzgoju po pravilniku ZUUNJOH-a

 

Članak 6.

 

Ženke mogu biti predvedene na uzgojni pregled s navršenih 12 mjeseci starosti ako zadovoljavaju odredbe pod točkama 1., 2.  3., i 4. članka 5.

Ženke se smiju pripustiti s navršenih 15 mjeseci starosti i koristiti u uzgoju do navršenih 8 godina života. Smiju imati jedno leglo u kalendarskoj godini. Preporuča se uzgajivačima da kvalitetne ženke predvedu na körung radi stjecanja körung-a od suca sa SV licencom .

Članak 7.

 

S obzirom na tip dlake, uzgoj njemačkih ovčara vrši se u dva varijeteta, i to:

 1. jedinke s tvrdom dlakom
 2. jedinke s dugom dlakom i podlakom.

Parenje jedinki dozvoljeno je samo unutar jednog varijeteta dlake. Voditelji uzgoja prilikom pregleda i prijave legla s punom pozornošću trebaju pristupiti opisu štenaca s obzirom na varijetet dlake. 

 

   Članak 8.

 

Uzgojni pregledi za njemačke ovčare održavaju se prema kalendaru uzgojnih pregleda za športske pasmine pasa i kalendaru ZUUNJOH-a , a kojega utvrdi Povjerenstvo za uzgoj športskih pasa HKS-a. Uzgojni pregled može biti organiziran od strane ZUUNJOH-a, ili HKS-a.

 

 

Članak 9.

 

Uzgojne preglede za njemačke ovčare obavljaju suci i markirant koji su upoznati s odredbama ovog Pravilnika. Listu sudaca i markiranata predlaže ZUUNJOH, a odobrava Povjerenstvo za uzgoj športskih pasa.

 

 

 

 

Članak 10.

 

 

Prije izrade rodovnica ispravnost prijave legla kontrolira glavni voditelj uzgoja za njemačke ovčare pri ZUUNJOH-u što potvrđuje svojim potpisom i pečatom glavnog voditelja uzgoja .Svi psi uzgojeni u skladu sa pravilnikom ZUUNJOH-a , ovjeravaju se pečatom naziva „ Uzgojen po pravilniku o uzgoju Njemačkih ovčara ZUUNJOH-a“.

Dužnosti uzgajivača su da svoja uzgojna prava ostvaruju preko najbliže kinološke organizacije u mjestu stanovanja, a koja je u sastavu ZUUNJOH-a., osim u iznimnim slučajevima kada Izvršni odbor ZUUNJOH-a može donijeti drugačiju odluku uz obrazloženje.

       Psi uzgojeni po pravilniku HKS-a neće se moći koristiti u uzgoju po uzgojnom pravilniku ZUUNJOH-a.

                                Svako odstupanje od uzgojnog pravilnika i načina prijave legala podliježe

                                                             disciplinskoj odgovornosti .

 

 

Članak 11.

Izgled pečata glavnog voditelja uzgoja:

Četvrtasti oblik sa natpisom ODOBRENO – GLAVNI VODITELJ UZGOJA ZUUNJOH

Datum odobrenja i potpis glavnog voditelja uzgoja

 

Članak 12.

 

Izgled pečata kod izdavanja rodovnica :

Četvrtasti oblik sa natpisom UZGOJENO PO PRAVILNIKU ZUUNJOH-A.

 

Članak 13.

 

Svi psi uvezeni iz drugih zemalja s položenim körungom potvrđeno od suca sa SV licencom( dokaz plavi obrazac) ne moraju biti predvedeni na uzgojni pregled u Hrvatskoj.

 

Članak 14.

 

Uvezeni mužjak može se koristiti u rasplodu:

 

 • ako je stariji od 18 mjeseci i posjeduje körung dobiven od suca sa SV licencom (plavi obrazac) ili položi uzgojnu dozvolu za mužjake prema gore navedenim kriterijima
 • ako u rodovnicu ima upisan DNA u dvije generacije od strane SV Augsburg Njemačka.
 • ako ima upisanu rodovnicu u Hrvatsku rodovnu knjigu .

 

Inozemni mužjak može se koristiti u rasplodu:

 

 • u starosnom razdoblju od 24 do 36 mjeseci bez kerunga i ako ima položen BH/IGP 1 .,
 • ako je stariji od 24 mjeseca i posjeduje körung dobiven od suca sa SV licencom (plavi obrazac).
 • ako u rodovnicu ima upisan DNA Gpr. ,od strane SV Augsburg Njemačka.
 • ako vlasnik ženke može dobiti potvrdu o parenju izdanu na obrascu Kluba –Saveza zemlje u kojoj boravi vlasnik psa ili na obrascu Kluba-Saveza zemlje u kojoj boravi držaoc psa.

 

Uvezeni mužjak koji ostaje u stranom vlasništvu može se koristiti u rasplodu:

 

 • u starosnom razdoblju od 24 do 36 mjeseci bez kerunga i ako ima položen BH/IGP 1 .,
 • ako je stariji od 24 mjeseci i posjeduje körung dobiven od suca sa SV licencom (plavi obrazac).
 • ako u rodovnicu ima upisan DNA Gpr.,od strane SV Augsburg Njemačka.
 • ako držaoc psa posjeduje ugovor o najmu u kojem se navode sva prava držaoca i vlasnika psa,
 • ako se u ugovoru navodi držaoc kao potpisnik potvrde o parenju

(kod prijave legla prilaže se potvrda o parenju sa potpisom držaoca i kopijom ugovora o najmu psa.)

 • psa nije potrebno upisati u Hrvatsku rodovnu knjigu

 

Uvezena ženka može se koristiti u uzgoju:

 • ako je starija od 15 mjeseci i posjeduje körung dobiven od suca sa SV licencom (plavi obrazac) ili položi Hrvatsku uzgojnu dozvolu  za ženke prema gore navedenim kriterijima
 • ako u rodovnicu ima upisan DNA u dvije generacije od strane SV Augsburg Njemačka.
 • ako ima upisanu rodovnicu u Hrvatsku rodovnu knjigu .

 

Članak 14.

 

Sva pitanja vezana uz uzgoj njemačkih ovčara (molbe, zahtjevi, žalbe itd.) rješava Komisija za uzgoj njemačkih ovčara ZUUNJOH-a, a komisiju čine predsjednik i glavni voditelj uzgoja ZUUNJOH-a.

Donesenu odluku supotpisuje predsjednik Povjerenstva za uzgoj športskih pasa. Komisija se prilikom utvrđivanja činjenica i donošenja odluke može konzultirati s voditeljem uzgoja udruge iz koje je upućen dopis.

 

Članak 15.

 

Ovaj Pravilnik usklađen je s Pravilnikom o stručnom radu Hrvatskoga kinološkog saveza i Pravilnikom o uzgoju i upisu pasa koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine. Pravilnik o uzgoju njemačkih ovčara usvojen je na online sjednici IO ZUUNJOH-a, 05.05.2020. godine donošenjem Odluke o usvajanju.

Ovim prestaje važiti Pravilnik o uzgoju njemačkih ovčara koji je stupio na snagu 17. 01. 2018. godine.

Sva potrebna tumačenja ovog Pravilnika daje Izvršni odbor ZUUNJOH-a.

Odlukom IO HKS-a donesenoj dana 05.05.2020., pravilnik stupa na snagu od dana 05.05.2020.

 

 

 

predsjednik ZUUNJOH                                                                                   predsjednik HKS-a

   Miroslav Kuzmić                                                                                                Branko Šare  

 

 

Koprivnica, 29. 06. 2020.