Pravilnik o uzgoju njemačkih ovčara

PRAVILNIK STUPA NA SNAGU 01.01.2019.


   PRAVILNIK O UZGOJU NJEMAČKIH OVČARA
Članak 1.
 
Temeljem članka 1. I. Pravilnika o uzgoju i upisu pasa HKS-a, dopunjujemo odredbe navedenog Pravilnika s obzirom na posebnost pasmine njemački ovčar i dostignuti nivo uzgoja, sa svrhom očuvanja zdravlja pasmine i postizanja uzgojnih ciljeva postavljenih standardima SV  i FCI-a. 
 
Članak 2.
 
Ovim nadopunama dopunjuju se odredbe o kriterijima i procjeni uzgojne vrijednosti za mužjake i ženke.
Minimalni zdrastveni uvjeti u svrhu očuvanja pasmine , termini i organizacija uzgojnih pregleda i način formiranja komisija za uzgojne preglede.
 
 
Članak 3.
 
Na uzgojnom pregledu za mužjake uzgojnu dozvolu može dobiti mužjak koji, osim općih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o uzgoju i upisu pasa, zadovoljava i sljedeće kriterije:
 
1.Posjedovati  rodovnicu  s upisanim nalazom  DNA Gpr., ispravan nalaz snimke kukova HD i snimke  lakata ED kod ovlaštene klinike koju priznaje ZUUNJOH , s očitanjem i upisom nalaza u rodovnicu  u SV Augsburg, Njemačka.
 
Snimanje HD, ED i uzimanje uzorka krvi za utvrđivanje DNA, obavljaju se istovremeno u jednoj od o ovlaštenih ambulanti s kojima ZUUNJOH i SV ima potpisani ugovor, a koju potvrđuje pečatom i potpisom na koji se unosi datum i potpis ovlaštenog veterinara.
 
2. Ocjena oblika najmanje vrlo dobar
3. Mužjak mora zadovoljiti  na probi naravi.
 
 
Članak 4.
 
Mužjaci mogu biti predvedeni na uzgojni pregled s navršenih 12 mjeseci starosti ako zadovoljavaju odredbe pod točkom 1., 2. i 3. članka 3.   
Mužjaci s uzgojnom dozvolom mogu se koristiti u rasplodu s navršenih 15 mjeseci do navršenih 24 mjeseca starosti. Poslije navršenih 24 mjeseca starosti u uzgoju mogu biti korišteni samo mužjaci koji posjeduju körung  dobiveni od suca sa SV-licencom .
 
Izuzetak od gore navedenog navoda čine izuzetno kvalitetni mladi psi sa hrvatskom rodovnicom  u starosti od 15 do 36 mjeseci, plasirani na Glavnoj uzgojnoj izložbi njemačkih ovčara u Hrvatskoj od 1. do 3. mjesta u razredima 12-18 i 18-24 sa upisanim nalazima HD, ED ( normal,fast normal i noch zugelassen ) ,DNA , položenim BH/VT i IPO-1, bez koerunga i sa važećom uzgojnom dozvolom odobrenom od HKS-a.
 
 
Članak 5.
 
Osim općih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o uzgoju i upisu pasa, ženke moraju zadovoljiti  još i sljedeće kriterije za dobivanje uzgojne dozvole:
 
1.Posjedovati rodovnicu s upisanim nalazom  DNA Gpr.,u SV Ausburg, Njemačka
2.Ispravan nalaz snimke kukova HD i snimke lakata ED kod ovlaštene klinike koju priznaje ZUUNJOH, sa  nalazom očitanim na Veterinarskom fakultetu  Zagreb ( nalaz A,B,C i D ) ili očitanim nalazom i  upisom nalaza  u rodovnicu  u SV Augsburg, Njemačka ( normal,fast normal i noch zugelassen ).  Snimanje HD, ED i uzimanje uzorka krvi za utvrđivanje DNA obavlja se  istovremeno u jednoj od ambulanti s kojima ZUUNJOH ima potpisani ugovor. a koju potvrđuje pečatom i potpisom na koji se unosi datum i potpis ovlaštenog veterinara.
3.Ocjena oblika najmanje dobar
4.Ženka mora zadovoljiti na probi naravi.
 
Ženka koja je predvedena ponovnom snimanju HD  i ED zbog predvođenja na körung, a  nakon što se očitanjem snimke HD i ED  i upisom očitanja u SV Ausburg Njemačka ustanovi da jedinka ima nedozvoljeni stupanj za upotrebu u uzgoju, isključuje se iz daljnjeg uzgoja, čime joj prestaje važiti domaća uzgojna dozvola.  
Domaća uzgojna dozvola prestaje važiti danom spoznaje o nedozvoljenom stupnju nalaza HD ili ED. Glavni voditelj uzgoja vodi evidenciju o isključenim ženkama iz daljnjeg uzgoja. Prestanak uzgojne dozvole objavljuje se na web stranici ZUUNJOH-a.. Štenad oštenjena nakon saznavanja zabrane uzgoja priznaju se ukoliko je datum parenja prije saznanja o zabrani uzgoja dotične jedinke. Svi potomci isključenih ženki ne mogu se koristiti u uzgoju po pravilniku ZUUNJOH-a
(Ova odluka vrijedi samo za uzgoj po pravilniku ZUUNJOH-a.)
 
Članak 6.
 
Ženke mogu biti predvedene na uzgojni pregled s navršenih 12 mjeseci starosti ako zadovoljavaju odredbe pod točkama 1., 2.  3., i 4. članka 5.
Ženke se smiju pripustiti s navršenih 15 mjeseci starosti i koristiti u uzgoju do navršenih 8 godina života. Smiju imati jedno leglo u kalendarskoj godini. Preporuča se uzgajivačima da kvalitetne ženke predvedu na körung radi stjecanja körung-a od suca sa SV licencom .
Članak 7.
 
S obzirom na tip dlake, uzgoj njemačkih ovčara vrši se u dva varijeteta, i to:
a)  jedinke s tvrdom dlakom
b)  jedinke s dugom dlakom i podlakom.
Parenje jedinki dozvoljeno je samo unutar jednog varijeteta dlake. Voditelji uzgoja prilikom pregleda i prijave legla s punom pozornošću trebaju pristupiti opisu štenaca s obzirom na varijetet dlake. 
  Članak 8.
 
Uzgojni pregledi za njemačke ovčare održavaju se prema kalendaru uzgojnih pregleda za športske pasmine pasa i kalendaru ZUUNJOH-a , a kojega utvrdi Povjerenstvo za uzgoj športskih pasa HKS-a. Uzgojni pregled može biti organiziran od strane ZUUNJOH-a, ili HKS-a.
 
Članak 9.
 
Uzgojne preglede za njemačke ovčare obavljaju suci i markirant koji su upoznati s odredbama ovog Pravilnika. Listu sudaca i markiranata predlaže ZUUNJOH, a odobrava Povjerenstvo za uzgoj športskih pasa.
 
 
Članak 10.
 
 
Prije izrade rodovnica ispravnost prijave legla kontrolira glavni voditelj uzgoja za njemačke ovčare pri ZUUNJOH-u što potvrđuje svojim potpisom i pečatom glavnog voditelja uzgoja .Svi psi uzgojeni u skladu sa pravilnikom ZUUNJOH-a , ovjeravaju se pečatom naziva „ Uzgojen po pravilniku o uzgoju Njemačkih ovčara ZUUNJOH-a“.
Dužnosti uzgajivača su da svoja uzgojna prava ostvaruju preko najbliže kinološke organizacije u mjestu stanovanja, a koja je u sastavu ZUUNJOH-a., osim u iznimnim slučajevima kada Izvršni odbor ZUUNJOH-a može donijeti drugačiju odluku uz obrazloženje.
  Psi uzgojeni po pravilniku HKS-a neće se moći koristiti u uzgoju po uzgojnom pravilniku ZUUNJOH-a.
   Svako odstupanje od uzgojnog pravilnika i načina prijave legala podliježe
  disciplinskoj odgovornosti .
 
 
Članak 11.
Izgled pečata glavnog voditelja uzgoja:
Četvrtasti oblik sa natpisom ODOBRENO – GLAVNI VODITELJ UZGOJA ZUUNJOH
Datum odobrenja i potpis glavnog voditelja uzgoja
 
Članak 12.
 
Izgled pečata kod izdavanja rodovnica :
Četvrtasti oblik sa natpisom UZGOJENO PO PRAVILNIKU ZUUNJOH-A.
 
Članak 13.
 
Svi psi uvezeni iz drugih zemalja s položenim körungom potvrđeno od suca sa SV licencom( dokaz plavi obrazac) ne moraju biti predvedeni na uzgojni pregled u Hrvatskoj.
 
 
Članak 14.
 
Uvezeni mužjak može se koristiti u rasplodu:
 
ako je stariji od 18 mjeseci i posjeduje körung  dobiven od suca sa SV licencom (plavi obrazac) ili položi uzgojnu dozvolu za mužjake prema gore navedenim kriterijima
-  ako u rodovnicu ima upisan DNA u dvije generacije od strane SV Augsburg Njemačka.
-  Izuzetak od gore navedenog navoda čine izuzetno kvalitetni mladi psi u od starosti od 18 do 36 mjeseci, plasirani na Glavnoj uzgojnoj izložbi njemačkih ovčara u matičnoj zemlji od 1. do 15. mjesta s upisanim nalazima HD, ED i DNA i položenim IPO-1, bez koerunga.
-  ako ima upisanu rodovnicu u Hrvatsku rodovnu knjigu .
 
 
Inozemni mužjak može se koristiti u rasplodu:
 
-  ako je stariji od 18 mjeseci i posjeduje körung  dobiven od suca sa SV licencom (plavi obrazac).
-  ako u rodovnicu ima upisan DNA Gpr. ,od strane SV Augsburg Njemačka.
-  Izuzetak od gore navedenog navoda čine izuzetno kvalitetni mladi psi u od starosti od 18 do 36 mjeseci, plasirani na Glavnoj uzgojnoj izložbi njemačkih ovčara u matičnoj zemlji od 1. do 15. mjesta s upisanim nalazima HD, ED i DNA i položenim IPO-1, bez koerunga.
-  ako vlasnik ženke može dobiti potvrdu o parenju izdanu na obrascu Kluba –Saveza zemlje u kojoj boravi vlasnik psa ili na obrascu Kluba-Saveza zemlje u kojoj boravi držaoc psa.
 
Uvezeni mužjak koji ostaje u stranom vlasništvu može se koristiti u rasplodu:
 
-  ako je stariji od 18 mjeseci i posjeduje körung  dobiven od suca sa SV licencom (plavi obrazac).
-  ako u rodovnicu ima upisan DNA Gpr.,od strane SV Augsburg Njemačka.
-  Izuzetak od gore navedenog navoda čine izuzetno kvalitetni mladi psi u od starosti od 18 do 36 mjeseci, plasirani na Glavnoj uzgojnoj izložbi njemačkih ovčara u matičnoj zemlji od 1. do 15. mjesta s upisanim nalazima HD, ED i DNA i položenim IPO-1, bez koerunga.
-  ako držaoc psa posjeduje ugovor o najmu u kojem se navode sva prava držaoca i vlasnika psa,
-  ako se u ugovoru navodi držaoc kao potpisnik potvrde o parenju
(kod prijave legla prilaže se potvrda o parenju sa potpisom držaoca i kopijom ugovora o najmu psa.)
-  psa nije potrebno upisati u Hrvatsku rodovnu knjigu
 
 
 
 
 
Uvezena ženka može se koristiti u uzgoju:
 
-  ako je starija od 15 mjeseci i posjeduje körung  dobiven od suca sa SV licencom (plavi obrazac) ili položi uzgojnu dozvolu  za ženke prema gore navedenim kriterijima
-  ako u rodovnicu ima upisan DNA u dvije generacije od strane SV Augsburg Njemačka.
-  ako ima upisanu rodovnicu u Hrvatsku rodovnu knjigu .
 
 
 
 
 
Članak 14.
 
 
Sva pitanja vezana uz uzgoj njemačkih ovčara (molbe, zahtjevi, žalbe itd.) rješava Komisija za uzgoj njemačkih ovčara ZUUNJOH-a, a komisiju čine predsjednik i glavni voditelj uzgoja ZUUNJOH-a.
Donesenu odluku supotpisuje predsjednik Povjerenstva za uzgoj športskih pasa. Komisija se prilikom utvrđivanja činjenica i donošenja odluke može konzultirati s voditeljem uzgoja udruge iz koje je upućen dopis.
 
 
 
 
Članak 15.
 
Ovaj Pravilnik usklađen je s Pravilnikom o stručnom radu Hrvatskoga kinološkog saveza i Pravilnikom o uzgoju i upisu pasa koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine. Pravilnik o uzgoju njemačkih ovčara usvojen je na sjednici IO ZUUNJOH-a, 17.01.2018. godine donošenjem Odluke o usvajanju.
Ovim prestaje važiti Pravilnik o uzgoju njemačkih ovčara koji je stupio na snagu 14. 6. 2012. godine.
Sva potrebna tumačenja ovog Pravilnika daje Izvršni odbor ZUUNJOH-a.
Odlukom IO HKS-a donesenoj dana 04.07.2018., pravilnik stupa na snagu od dana 01.01.2019.
 
 
 
predsjednik ZUUNJOH   predsjednik HKS-a
  Miroslav Kuzmić   Branko Šare 
 
 
Koprivnica, 17. 01. 2018.