Statut

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupština ZAJEDNICE UDRUGA UZGAJAČA NJEMAČKIH OVČARA HRVATSKE, održana dana 8.8.2015. godine, donijela je:
 
 

S T A T U T


ZAJEDNICE UDRUGA UZGAJAČA NJEMAČKIH OVČARA HRVATSKE

 
 
I
 
TEMELJNE ODREDNICE
 
 
Članak 1.
Zajednica Udruga uzgajača njemačkih ovčara Hrvatske (u daljnjem tekstu ZUUNJOH) je središnja kinološka udruga Republike Hrvatske u koju se učlanjuju udruge za uzgoj, izlaganje i školovanje pasmine njemački ovčar.
 
 
Članak 2.
ZUUNJOH je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.
 
 
Članak 3.
Naziv udruge:  ZAJEDNICA UDRUGA UZGAJAČA NJEMAČKIH OVČARA HRVATSKE
 
Sjedište udruge:  Zagreb, Ilica 61
 
Teritorijalno djelovanje: Republika Hrvatska
 
Skraćeni naziv:  ZUUNJOH
 
Pečat:   Okruglog oblika, promjera 35 mm. U sredini pečata nalazi se glava
  njemačkog ovčara. Ivicom je opisan tekst Zajednica udruga uzgajača  
   njemačkih ovčara Hrvatske. S vanjske strane natpis je omeđe pleterom
 
Znak:   Okruglog oblika.
  U sredini znaka nalazi se glava
  njemačkog ovčara. Ivicom je upisan tekst Zajednica uzgajača
  njemačkih ovčara Hrvatske. S vanjske strane natpis je omeđen
  hrvatskom trobojnicom, u gornjem djelu nalazi se hrvatski grb koji je
   nešto veći od širine trobojnice
 
Zastava:  Zastava je pravokutnog oblika u omjeru 2:1 u korist dužine svjetlo plave
  boje. Na sredini zastave nalazi se znak ZUUNJOH.
 
 
Članak 4.
 
ZUUNJOH je članica Hrvatskog kinološkog saveza (HKS).
 
 
   
 
Članak 5.
Sve izborne funkcije u ZUUNJOH su dragovoljne i počasne.
   
 
Članak 6.
Cilj ZUUNJOH-a je unapređenje pasmine njemački ovčar u Republici Hrvatskoj, te u svezi s time potiče i koordinira aktivnosti svojih članica u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadaća, putem kinološke djelatnosti a u skladu s zakonom. 
 
U svrhu ostvarenja svojih ciljeva, ZUUNJOH djeluje na području hobističke djelatnosti.
 
 
Članak 7.
Djelatnosti ZUUNJOH su:
-  organiziranje uzgoja, izlaganja i školovanja.
-  suradnja s udrugama i znanstvenim institucijama zainteresiranim za razvoj kinologije i pasmine njemački ovčar.
-  Iniciranje regionalnih, državnih i međunarodnih kinoloških priredbi.
-  pružanje pomoći u stručnom usavršavanju članova.
-  informiranje uzgajatelja i držatelja pasmine njemački ovčar.
-  promidžba i izdavanje stručne kinološke literature u skladu s zakonom.
 
 
Članak 8.
ZUUNJOH ostvaruje svoje zadaće u skladu s donesenim programom rada. Program rada donosi se godišnje a može i za duže vremensko razdoblje.
Opći akti ZUUNJOH su: Statut, Pravilnici i Odluke.
 
 
Članak 9.
Rad ZUUNJOH je javan. Javnost se osigurava informiranjem sredstava javnog priopćavanja i predstavnika javnog priopćavanja na sjednicama tijela ZUUNJOH.
 
 
II
 
ČLANICE, PRAVA I OBAVEZE ČLANICA
 
Članak 10.
Članice ZUUNJOH su udruge za uzgoj, izlaganje i školovanje pasmine njemački ovčar sa svojstvom pravne osobe i s djelovanjem na području pojedine županije.
Izvršni odbor ZUUNJOH donosi odluku koliki će broj udruga primiti u članstvo s pojedine županije, što ovisi o veličini županije i razvijenosti kinološke sredine kao i aktivnosti postojećih udruga članica ZUUNJOH.
Udruga koja želi postati članica ZUUNJOH uputit će zamolbu za učlanjenje. Zamolbi se prilaže Statut udruge, Rješenje o registraciji koju je izdalo nadležno tijelo, OIB,  žiro račun, Plan rada i podaci o osobi za kontakt.
Odluku o prijemu Udruge u članstvo ZUUNJOH donosi Izvršni odbor ZUUNJOH.
Članice ZUUNJOH mogu postati i druge pravne osobe kod kojih postoji interes za ostvarivanje ciljeva utvrđenih ovim Statutom.
Predsjednik ZUUNJOH vodi popis članica u elektronskom obliku, a isti sadrži: naziv, OIB, datum pristupanja u članstvo i datum prestanka članstva članice u ZUUNJOH.
Popis članica uvijek mora biti dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Članak  11.
Prava članica su:
-  samostalno odlučuju o udruživanju i istupanju iz članstva ZUUNJOH
-  sudjeluju u radu Skupštine ZUUNJOH putem svojih predstavnika
-  pokreću pitanja koja su važna za izvršenje zadaća ZUUNJOH i članica te sudjeluju u raspravi i donošenju odluka putem svojih predstavnika
-  pokreću i predlažu rješavanje pitanja vezana uz rad ZUUNJOH
-  sudjeluju u utvrđivanju sustava rada ZUUNJOH
 
Obveze članica su:
-  redovno podmirivanje financijskih obaveza prema ZUUNJOH i HKS-u
-  podmirivanje članarine i dostavu spiska članova do 15. 03. tekuće godine
-  voditi popis svojih članova sukladno članku 12. stavka 4. Zakona o udrugama
-  vrši dopunu uplate članarina i dopunu spiska članova tijekom godine
-  uplaćivanje upisnine u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o prijemu u članstvo ZUUNJOH
-  primaju u članstvo građane s područja djelovanja
-  provode politiku ZUUNJOH poštujući Statut, Pravilnike i Odluke donijete od tijela ZUUNJOH
 
 
Članak 12.
Članice ZUUNJOH sve međusobne sporove rješavaju dogovorno. Ako to nije moguće spor će rješavati arbitraža ZUUNJOH imenovana od strane Izvršnog odbora ZUUNJOH. Sukob interesa utvrđuje i rješava komisija imenovana za svaki pojedinačni slučaj od strane Izvršnog odbora.
 
 
Članak 13.
Ukoliko članica ne podmiruje financijske obaveze, članstvo u ZUUNJOH stavlja se u stanje mirovanja. U stanju mirovanja sporna članica i njezini članovi nemaju pravo na kinološke aktivnosti putem ZUUNJOH i HKS-a. Odluku o stanju mirovanja donosi predsjednik ZUUNJOH, koji o Odluci pismeno obavještava odgovornu osobu sporne članice. Sporna članica zadržava pravo prisustvovanja na Godišnjoj skupštini ali bez prava glasa.
Podmirenjem financijskih obaveza predsjednik ZUUNJOH donijet će pismenu odluku o aktivnom statusu članice.
 
 
Članak 14.
Članstvo u ZUUNJOH prestaje:
- dragovoljnim istupom,
- isključenjem.
 
Ukoliko članica ne poštuje preuzete obaveze iz članka 13. ovog Statuta, na prijedlog predsjednika Izvršni odbor donosi odluku o isključenju iz članstva.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III
 
TIJELA
 
Članak 15.
Tijela ZUUNJOH su:
-  Skupština
-  Izvršni odbor
-  Predsjednik
-  Nadzorni odbor
-  Disciplinska komisija
 
 
SKUPŠTINA
Članak 16.
Skupština ZUUNJOH je najviše tijelo. Skupštinu čine predstavnici članica.
Svaka članica imenuje predstavnike u Skupštinu, a broj predstavnika u Skupštini zavisi od broja članova u prethodnoj godini i to:
    do 19 članova -  2 predstavnika
  20 do 29 članova - 3 predstavnika
  30  i više članova - 4 predstavnika
Imenovanim predstavnicima članica izdaje punomoć ovjerenu potpisom predsjednika i pečatom. Mandat predstavnika traje četiri godine.
 
 
  Članak 17.
Skupština ZUUNJOH može biti redovna, izvanredna i izborna.
Redovna skupština održava se jednom godišnje najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.
Izvanredna skupština održava se prema potrebi, a saziva ju predsjednik samoinicijativno ili na zahtjev Nadzornog odbora, Izvršnog odbora ili jedne polovina članica. Zahtjev za sazivanjem izvanredne sjednice Skupštine obavezno sadrži prijedlog dnevnog reda.
Ako predsjednik u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva ne sazove izvanrednu Skupštinu, Skupštinu saziva predlagatelj.
Izborna skupština održava se svake četiri godine.
U slučaju isteka mandata tijelima ZUUNJOH, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.
 
 
Članak 18.
Zadaci Skupštine su:
-  usvaja, mijenja i dopunjuje Statut
-  usvaja Plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
-  usvaja godišnje financijsko izvješće
-  utvrđuje politiku temeljenu na osnovnim ciljevima
-  raspravlja i odlučuje o inicijativama i prijedlozima predstavnika
-  razmatra i usvaja izvješća pripremljena od tijela ZUUNJOH
-  prihvaća dnevni red Skupštine
-  bira i razrješava članove Nadzornog odbora i Disciplinske komisije
-  bira i razrješava predsjednika i članove Izvršnog odbora ZUUNJOH
-  odlučuje o statusnim promjenama
-  odlučuje o načinu glasovanja po pojedinim točkama dnevnog reda
-  odlučuje o udruživanjima
-  odlučuje o prestanku rada ZUUNJOH
-  odlučuje i obavlja poslove utvrđene Zakonom i Statutom i  drugim općim aktima
 
 
Članak 19.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik.
Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se najmanje osam dana prije zakazane Skupštine. Pozivi mogu biti dostavljeni i elektronskom poštom.
   
  Članak 20.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna natpolovična većina predstavnika. Ako nije nazočan dovoljan broj predstavnik Skupština se odlaže za jedan sat i nakon toga Skupština punopravno odlučuje ako je nazočna jedna trećina predstavnika.
 
 
Članak 21.
Skupština donosi punovažne odluke većinom glasova nazočnih predstavnika. Glasovanje na Skupštini vrši se javno osim kada Skupština odluči da se o određenom pitanju glasuje tajno. O radu Skupštine vodi se zapisnik.
 
 
IZVRŠNI ODBOR
 
Članak 22.
Izvršni odbor je izvršno tijelo ZUUNJOH koje između dva zasjedanja Skupštine rukovodi radom ZUUNJOH. 
 
 
Članak 23.
Članove Izvršnog odbora predlaže novoizabrani predsjednik koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora ZUUNJOH, a bira ih Skupština. Izvršni odbor broji osam članova i predsjednika. Članovi Izvršnog odbora za svoj rad odgovaraju predsjedniku.
Mandat članovima Izvršnog odbora traje četiri godine. 
 
 
Članak 24.
Izvršni odbor radi i odlučuje na sjednicama. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje tri puta godišnje.
Sjednice saziva i njima rukovodi predsjednik. Sjednice Izvršnog odbora mogu se sazvati i održati putem telefona ili elektronskom poštom, o čemu se sastavlja zapisnik koji se potvrđuje na sljedećoj redovnoj sjednici Izvršnog odbora. 
 
 
Članak 25.
Izvršni odbor punovažno odlučuje većinom nazočnih članova. Kvorum Izvršnog odbora utvrđuje se sa dvije trećine članova. O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik.
 
 
Članak 26.
Zadaci Izvršnog odbora:
-  izvršava odluke Skupštine ZUUNJOH
-  priprema prijedloge za izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata
-  donosi opće akte, osim onih za koje je nadležna Skupština
-  predlaže Plan rada i financijski plan
-  predlaže glavnog voditelja uzgoja
-  bira i razrješava tajnika
-  bira i razrješava zamjenika predsjednika
-  imenuje članove u tijela i povjerenstva HKS-a
-  osniva i imenuje članove stalnih ili privremenih povjerenstava i komisija
-  predlaže iznos upisnine i članarine
-  utvrđuje godišnji Plan priredbi
-  donosi odluku o prijemu novih članica
-  donosi odluku o isključenju članica iz članstva
-  donosi odluku o visini naknade za rad stručnih kadrova
-  srbi o školovanju i unapređenju stručnih kadrova
-  upravlja imovinom ZUUNJOH
-  skrbi o funkcioniranju tijela ZUUNJOH
-  obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Plana rada.
 
 
PREDSJEDNIK
Članak 27.
Predsjednik ZUUNJOH je ujedno predsjednik Skupštine i predsjednik Izvršnog odbora. Mandat predsjednika traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora. Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini. Podnosi Skupštini pismeno izvješće o radu Izvršnog odbora i realizaciji Plana rada ZUUNJOH za tekuću godinu.
 
 
Članak 28.
Kandidat za predsjednika može postati svaki član Skupštine ZUUNJOH koji zadovoljava kriterije iz članka 30. ovoga Statuta.
Postupak kandidiranja i izbora predsjednika utvrđuje se Poslovnikom o radu Skupštine.
 
 
Članak 29.
Kandidat za predsjednika može postati osoba koja zadovoljava slijedeće kriterije:
-  da je uzgajač njemačkih ovčara najmanje 10 godina
-  da ima registriranu uzgajačnicu za uzgoj njemačkih ovčara kod HKS-a najmanje 10 godina
-  da je član neke od članica, ZUUNJOH-a i HKS-a u kontinuitetu najmanje 10 godina
-  da ima završenu SSS
-  da se kvalitetno služi njemačkim ili engleskim jezikom
-  da nije kažnjavan i da se protiv istog ne vodi kazneni postupak
Zadovoljenje kriterija dokazuje se potvrdom izdanom od strane HKS-a, preslikom svjedodžbe o završnom ispitu i potvrdom o nekažnjavanju izdanom od nadležnog tijela.
   
 
Članak 30.
Predsjednik može u izvanrednim okolnostima uz suglasnost većine članova Izvršnog odbora zamijeniti do 3 člana Izvršnog odbora koji se dovoljno ne zalažu u radu Izvršnog odbora i sprječavaju izvršenje programa ZUUNJOH. Navedeni postupak predsjednika potvrđuje naredna sjednica Skupštine ZUUNJOH. Mandat potvrđenim članovima Izvršnog odbora traje do isteka mandata tog sastava Izvršnog odbora.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Članak 31.
Zadaci predsjednika:
-  zastupa i predstavlja ZUUNJOH na temelju Statuta i općih akata
-  saziva i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora i Skupštine
-  potpisuje opće akte koje donosi Izvršni odbor i Skupština
-  izdaje punomoć za zastupanje ZUUNJOH-a ako to osobno nije u mogućnosti
-  skrbi o izvršenju odluka tijela ZUUNJOH-a
-  vodi popis članica
-  obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima.
 
 
NADZORNI ODBOR
Članak 32.
Nadzorni odbor je nadzorno tijelo ZUUNJOH.
Nadzorni odbor vrši kontrolu rada i poslovanja u skladu s ovim Statutom i drugim općim aktima.
 
 
Članak 33.
Nadzorni odbor broji tri člana koji između sebe biraju predsjednika. Nadzorni odbor može donositi punovažne odluke samo uz nazočnost svih članova. Odluke donosi većinom glasova. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Nadzorni odbor o svom radu podnosi pismeno izvješće Skupštini.  O radu Nadzornog odbora vodi se zapisnik.
 
 
Članak 34.
Ukoliko utvrdi nepravilnosti u radu i poslovanju ZUUNJOH, Nadzorni odbor odmah izvješćuje predsjednika i članove Izvršnog odbora a ukoliko smatra za potrebno predlaže sazivanje  izvanredne skupštine.
 
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA
 
Članak 35.
Disciplinska komisija je disciplinskog tijelo ZUUNJOH-a.
Disciplinska komisija broji tri člana koji između sebe biraju predsjednika. U sastavu Disciplinske komisije biraju se i dva zamjenika članova. Disciplinska komisija o svom radu podnosi pismeno izvješće Skupštini ZUUNJOH
   
 
Članak 36.
Disciplinska komisija ZUUNJOH-a nadležna je i odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova članica ZUUNJOH-a. 
 
 
Članak 37.
Disciplinska komisija može zasjedati i donositi punovažne odluke u  sastavu od tri člana. U slučaju nemogućnosti da neki od članova ne može prisustvovati sjednici Disciplinske komisije, predsjednik poziva jednog od zamjenika. Disciplinska komisija postupa temeljem odredbi Statuta ZUUNJOH-a, i Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti HKS-a koji reguliraju disciplinsku odgovornost.
 
 
 
 
Članak 38.
Odrednice o disciplinskoj odgovornosti navedene su u Statutu ZUUNJOH-a
I štite organizacijsko jedinstvo i moralne principe, kinološku tradiciju i kinološku etiku unutar ZUUNJOH-a i HKS-a.
 
 
Članak 39.
Disciplinski  postupak pokrenuti će se protiv člana koji se ne  pridržava odrednica Statuta, Pravilnika o uzgoju njemačkih ovčara, Pravilnika o načinu organiziranja  kinoloških priredbi kao i svih  ostalih važnih akata ZUUNJOH-a i HKS-a.
 
 
Članak 40.
Svrha i cilj izricanja disciplinske mjere je sprečavanje svakog protuzakonitog i protustatutarnog djelovanja.
 
Članak 41.
Za utvrđeni  i dokazani disciplinski prekršaj mogu se izreći  slijedeće mjere:
  1. Opomena
  2. Javna opomena
  3. Opomena pred isključenje
  4. Isključenje iz članstva 
Izrečene disciplinske mjere pod 1., 2. i 3. izriču se na vrijeme od jedne do tri godine.
 
 
Članak 42.
Disciplinska komisija može uz disciplinsku mjeru izreći i zaštitnu mjeru kao što je:
-  zabrana uzgajanja na rok od jedne do tri godine
-  zabrana izlaganja na rok od jedne do tri godine
-  zabrana obnašanja funkcija u ZUUNJOH-u na rok od jedne do tri godine
-  zabrana nastupanja-natjecanja u SRK i izvođenja pasa na ispite na rok od jedne do tri godine.
 
 
Članak 43.
Disciplinska komisija donosi odluku  o disciplinskoj odgovornosti i mjeri koju izriče u pismenom obliku.
 
 
Članak 44.
Na odluku Disciplinske komisije može se dati  prigovor.Prigovor se podnosi u pismenom obliku u roku petnaest dana od dana kada je primljen pismeni primjerak odluke. Prigovor se podnaša Izvršnom odboru ZUUNJOH-a,koji donosi drugostepenu odluku.
 
 
Članak 45.
Izvršni odbor ZUUNJOH-a povodom izrečenoga prigovora može odlučiti:
  1. Prigovor odbaciti kao neosnovan i potvrditi prvostupanjsku odluku
  2. Prigovor djelomično ili u cijelosti uvažiti i
a)  odluku Disciplinske komisije  preinačiti izricanjem oslobađajuće odluke ili 
  izricanjem neke  druge disciplinske ili zaštitne mjere.
  b) odluku Disciplinske komisije ukinuti  i predmet vratiti ponovno na raspravu pred  
  Disciplinsku komisiju.
 
 
Članak 46.
Sve članice ZUUNJOH-a dužne su uskladiti svoje pravilnike o disciplinskoj odgovornosti s odrednicama ovog Statuta.
 
   
Članak 47.
Poslove vođenja Rodovne knjige obavlja služba HKS-a.
 
 
GLAVNI VODITELJ UZGOJA 
 
Članak 48.
Glavnog voditelja uzgoja predlaže Izvršni odbor a imenuje i razrješava Skupština. Mandat glavnog voditelja uzgoja traje četiri godine. 
 
 
Članak 49.
Kandidat za glavnog voditelja uzgoja može postati osoba koja ispunjava slijedeće kriterije:
-  da je uzgajač njemačkih ovčara najmanje deset godina
-  da ima registriranu uzgajačnicu kod HKS-a najmanje deset godina
-  da je kinološki sudac za ocjenjivanje oblika njemačkih ovčara najmanje deset godina
-  da je član ZUUNJOH i HKS-a u kontinuitetu najmanje deset godina
-  da nije kažnjavan i da se protiv istog ne vodi kazneni postupak
 
 
Članak 50.
Glavni voditelj uzgoja kontrolira provođenje Pravilnika o uzgoju za njemačke ovčare.
Glavnom voditelju uzgoja u njegovom radu pomažu voditelji uzgoja imenovani u članicama ZUUNJOH.
Glavni voditelj uzgoja za svoj rad neposredno odgovara Skupštini. Svake godine na Godišnjoj skupštini podnosi izvješće o stanju uzgoja njemačkih ovčara unutar članica ZUUNJOH-a.
 
 
POVJERENSTVA
Članak 51.
Radi obavljanja stručnih poslova te davanja stručnog mišljenja Izvršni odbor može osnivati povjerenstva koja mogu biti stalnog i privremenog karaktera, zavisno od zadatka koji im je postavljen.
Broj povjerenstava ovisi o iskazanoj potrebi vezano uz realizaciju Programa rada.
 
 
Članak 52.
Povjerenstva  broje do tri člana. Predsjednika Povjerenstva imenuje Izvršni odbor iz svojih redova. Ostale članove Povjerenstva na prijedlog predsjednika Povjerenstva imenuje Izvršni odbor. Odluke Povjerenstva postaju punovažne kada ih potvrdi Izvršni odbor.
 
 
Članak 53.
Način rada i ovlasti Povjerenstva utvrđuju se pravilnicima o radu Povjerenstva kojega predlaže povjerenstvo a donosi Izvršni odbor ZUUNJOH. Povjerenstvo za svoj rad odgovara Izvršnom odboru kome podnosi jednom godišnje izvješće o svom radu. Izvršni odbor može donijeti odluku da Povjerenstvo podnese izvješće o svom radu Skupštini ZUUNJOH-a.
 
 
ZBOR ČLANOVA
Članak 54.
Zbor članova je savjetodavno tijelo koje donosi preporuke i mišljenja temeljem kojih tijela ZUUNJOH-a mogu donijeti odgovarajuće odluke i zaključke.
Zbor članova čine članovi članica ZUUNJOH.
Osnovna zadaća i svrha Zbora članova je da omogući svakom članu članice ZUUNJOH-a da iznese svoje primjedbe i prijedloge u svrhu unapređenja, obogaćivanja i poboljšanja rada ZUUNJOH, te da se tijelima ZUUNJOH omogući direktan kontakt sa članstvom u svrhu dobivanja informacija i mišljenja za unapređenje rada pojedinog tijela i cijele ZUUNJOH.
 
I V
 
IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE
 
Članak 55.
ZUUNJOH  ima svoj žiro račun.
Materijalno financijsko knjigovodstvo ZUUNJOH-a vodi se i organizira u skladu s važećim propisima.
Naredbodavac za financijsko poslovanje ZUUNJOH-a je predsjednik.
 
 
Članak 56.
Imovinu Udruge čine:
  -  novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
  - novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
  -  nekretnine i pokretne stvari udruge,
  -  druga imovinska prava.
 
 
Članak 57.   
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa Zakonom.
 
 
Članak 58.
O raspolaganju nekretninama odlučuje Skupština ZUUNJOH-a. O raspolaganju s pokretnom imovinom u vlasništvu ZUUNJOH-a i novčanim sredstvima, odlučuje predsjednik i Izvršni odbor ZUUNJOH-a, za ostvarenje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom ZUUNJOH-a u skladu sa zakonom.
 
 
Članak 59.
Izvršni odbor ZUUNJOH-a bira i opoziva likvidatora.
Likvidator zastupa ZUUNJOH u postupku likvidacije do okončanja postupka u skladu sa zakonom. Prestankom rada ZUUNJOH-a sva imovina pripasti će HKS-u.
 
 
 
 
 
 
V
 
ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 60.
O radu tijela ZUUNJOH-a vodi se zapisnik iz kojega mora biti vidljiv dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, broj nazočnih članova, dnevni red, rasprava, podneseni prijedlozi, zaključci i donesene odluke. Zapisnik obavezno potpisuje zapisničar i predsjedavajući.
 
 
Članak 61.
Članu tijela ZUUNJOH-a mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran u slučaju:
-  Podnošenja ostavke
-  Opoziva
-  Nastupom okolnosti zbog kojih ne može obnašati dužnosti u tijelima ZUUNJOH-a
 
   
Članak 62.
Opoziv se vrši u slučaju:
-  Nepoštivanja odrednica Statuta i akata ZUUNJOH-a
-  Pasivnost u radu
-  Neizvršavanje usvojenoga Plana rada
Odluku o opozivu donosi tijelo koje je izvršilo imenovanje. 
 
 
Članak 63.
Za tumačenje Statuta nadležan je Izvršni odbor ZUUNJOH-a.
 
 
Članak 64.
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut donesen 15. prosinca 1997. godine.
 
 
 
 
 
Križevci, 8.8.2015.   PREDSJEDNIK ZUUNJOH
   
  ZDRAVKO KLIČEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hc8meifmdc|0010D8CE83B4|C:\HOSTINGSPACES\BOROVICANT\ZUUNJOH.HR\WWWROOT\APP_DATA\BAZAZUUNJOH.MDF|tblStaticPage|StaticPageText|C544E612-CC15-42A1-85D5-06C671E0608D